Bagaimana Sumbangan Pelaburan Kecil ESG Mampu Menyelamatkan Alam Sekitar?

Di mana kita melaburkan wang kita adalah salah satu cara yang paling langsung dan mudah bagi kita untuk menyumbang kepada perubahan positif berasaskan nilai kepada alam sekitar. Dalam soal pelaburan, pulangan kewangan dan pertimbangan sosial tidak selalu berjalan seiring. Kebanyakan syarikat syarikat mengutamakan keuntungan tanpa mengambil kira faktor impak terhadap alam sekitar. Tambah lagi, kira-kira 1.8 bilion umat Islam di seluruh dunia mewakili satu per empat dari semua orang di bumi ini. Namun, walaupun bilangan mereka tinggi, umat ​​Islam kurang mendapat perhatian oleh industri pengurusan aset, dengan inovasi terhad dalam penawaran produk dan rendahnya pertumbuhan aset.

Wujudkah jenis pelaburan yang patuh Shariah dan memberi pulangan yang tinggi dan juga mampu menyelematkan alam sekitar?

Rangka setiap pelaburan Shariah wajib bersumberkan Al-Quran dan Sunnah demi mencapai ekonomi Islam yang ideal. Komponen utama di dalam rangka tersebut adalah memastikan keadilan dalam semua usaha ekonomi untuk membantu semua anggota masyarakat mencapai pertumbuhan yang saksama. Pelaburan patuh Syariah boleh diterangkan dalam lima prinsip:

1) Sokongan dana terhadap aktiviti yang memberi faedah kepada masyarakat
2) Larangan instrumen dan amalan yang bertujuan untuk meraih keuntungan yang tidak adil seperti spekulasi, jual beli atau pengambilan risiko yang berlebihan
3) Berkongsi risiko dan ganjaran secara adil
4) Transaksi yang mematuhi peraturan antara satu sama lain dengan beramanah, kesetiaan terhadap kontrak, ketelusan dan larangan gangguan atau manipulasi kekuatan pasaran
5) Penghindaran barang atau perkhidmatan terlarang yang boleh membahayakan manusia dan masyarakat seperti yang ditentukan oleh Shariah seperti daging khinzir, alkohol, perjudian, dadah, dan lain-lain

Objektif undang-undang Shariah atau Maqasid-al-Shariah, adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan mencegah bahaya dengan memelihara agama, nyawa, akal, harta dan kepentingan generasi masa depan. Pemeliharaan ini membentuk perancah sistem ekonomi Islam yang ideal, di mana kepentingan masyarakat diberi kepentingan besar. Pandangan Islam menyatakan bahawa semua sumber semula jadi adalah rahmat dari Allah (SWT) dan ia harus dikendalikan dengan amanah untuk memastikan hak-hak alam sekitar terpelihara untuk generasi akan datang. Oleh itu, pelaburan Syariah meluaskan fokus yang melebihi daripada pulangan kewangan bagi merangkumi kesejahteraan keseluruhan individu, masyarakat am, dan pemeliharaan alam sekitar.

Pencapaian masyarakat yang maju dapat dicapai melalui usaha murni keadilan sosial dan memastikan perkembangan dan kesinambungan sistem kewangan yang inklusif dan adil. Contohnya, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah mengeluarkan kerangka Pelaburan Sukuk Sosial dan Bertanggungjawab, salah satu panduan pertama yang menghubungkan sistem kewangan Islam dengan pelaburan lestari atau sustainable investing. Beberapa insentif telah diperkenalkan untuk memudahkan sebuah ekosistem di mana pelabur dapat menggunakan kewangan Islam sebagai saluran dana untuk projek yang berkaitan dengan sumber semula jadi, sumber tenaga yang boleh diperbaharui, dan pembangunan masyarakat dan ekonomi.

Konsep pelaburan lestari bermula 15 tahun lalu sebagai kaedah mengurangkan risiko pelaburan. Namun, ia benar-benar meletus kira-kira satu dekad yang lalu, sebahagiannya disebabkan oleh krisis kewangan global 2008. Kesedaran yang lebih baik terhadap risiko alam sekitar, sosial dan tadbir urus dianggap penting untuk meningkatkan ketelusan dan membina semula sistem perbankan dan kewangan. Ia telah menjadi salah satu topik hangat dalam industri pengurusan aset global. Sustainable investing ataupun pelaburan lestari dianggap sebagai istilah payung untuk pelaburan yang mencari pulangan kewangan yang mencukupi dan juga kesan positif jangka panjang terhadap masyarakat dan persekitaran. Sekarang ini, kita dapat lihat di pasaran jenis pelaburan yang ditawarkan oleh institusi perbankan yang menggabungkan prinsip pelaburan patuh Shariah dan juga patuh ESG. ESG adalah Environment, Social and Governance, ataupun prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Secara ringkasnya, Environmental, Social and Governance (ESG) merupakan kriteria yang diguna pakai untuk menilai kesan amalan dan pelaksanaan sesebuah syarikat kepada prestasi kewangan dan operasi mereka. Analogi mudah, kita lebih cenderung untuk menyukai mana-mana syarikat yang menjalankan kerja-kerja amal dan mencintai alam sekitar. Dalam bahasa mudah, kita ‘Go Green’. Kini ESG menjadi tumpuan para pe⁷labur kerana orang ramai sudah mempunyai kesedaran mengenai pengaruh ESG dalam sesebuah syarikat. Banyak syarikat besar yang didagangkan di pasaran saham seluruh dunia kini melaporkan inisiatif ESG yang mereka jalankan dalam laporan tahunan syarikat.

Tapi apa sebenarnya ESG ini?

Huruf E dalam ESG adalah untuk “environment” ataupun alam sekitar. Ianya bermaksud syarikat tersebut adalah mesra-alam terhadap persekitaran mereka dan tindakan syarikat terhadap alam sekitar serta keupayaan mereka untuk mengurangkan kesan negatif kepada persekitaran. Secara amnya, syarikat akan dinilai daripada segi penggunaan tenaga, penghasilan sisa, tahap pencemaran, penggunaan sumber dan kebajikan kepada haiwan. Dengan adanya kesedaran yang tinggi dalam aspek ini, prestasi kewangan syarikat tidak akan terjejas berbanding dengan syarikat yang tidak bertanggung jawab terhadap alam sekitar yang mungkin akan dikenakan denda. Kerosakan alam sekitar juga akan mengganggu operasi dan mengurangkan kapasiti syarikat. Bila alam sekitar terjaga, alam sekitar pula akan menjaga kita.

Huruf S pula adalah untuk “social”, social di sini bermaksud hubungan di antara syarikat dengan syarikat lain dan juga komuniti setempat mereka beroperasi. Aspek sosial mengambil kira kepelbagaian, hak manusia dan perlindungan kepada pengguna. Ianya mampu memberi kesan kepada kejayaan syarikat dalam menarik lebih ramai pelanggan baru dan mengekalkan pelanggan sedia. Hubungan dengan rakan niaga dan komuniti yang terlibat dengan perniagaan juga akan menjadi erat.

Huruf G adalah untuk “governance” ataupun Pentadbiran, bermaksud pengurusan syarikat yang baik, hubungan erat dengan pekerja dan kebajikan mereka terbela, sambil mengutamakan kepentingan pemegang saham. Pihak pengurusan yang bagus dan telus boleh memastikan operasi syarikat berada di tahap yang optimum. Seterusnya pendapatan syarikat akan bertambah, keuntungan juga bertambah.

Pelabur pastinya suka kepada syarikat yang berkembang maju seperti ini, yang berpotensi untuk berkembang lebih pesat pada masa akan datang. Data ESG menunjukkan bahawa prestasi kemampanan sebuah syarikat berkaitan rapat dengan kejayaan pengurusan kewangan jangka masa panjang dengan nilai ekonomi dan sosial yang positif. Berikutan peningkatan kes wabak COVID-19 di Malaysia dan status pasaran saham global yang mengalami kemerosotan, ini telah menjadi satu pengajaran buat mereka yang melabur di dalam pasaran dan mencetuskan kegusaran terutama sekali buat para pelabur yang baru. Dari perspektif alam sekitar, kita dapat melihat krisis ini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesan perubahan iklim. COVID-19 telah membuktikan bahawa ketika peperangan antara manusia dan alam semula jadi, alam semula jadi pasti akan menang. Lebih banyak syarikat akan mula memandang serius terhadap masalah alam sekitar dan mula melihat ke arah kaedah-kaedah untuk memperbaiki situasi secara kolektif untuk pembangunan sejagat. Wabak COVID-19 telah meninggalkan impak besar terhadap cabaran ekonomi dan sosial yang pastinya meningalkan kesan pada generasi masa depan. Kini pelabur mengambil lebih perhatian terhadap isu-isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus ataupun ESG. Rakyat Malaysia kini mempunyai peluang untuk mencapai matlamat pelaburan melalui pelaburan terhadap syarikat-syarikat seluruh dunia yang mengambil berat faktor-faktor ESG (alam sekitar, sosial, dan pentadbiran).

Umat Islam tidak perlu berkompromi dengan kepercayaan agama mereka dan keinginan mereka untuk melabur secara sustainable ataupun lestari, memandangkan prinsip asas Syariah dan pelaburan ESG sangat selaras dan akan meningalkan impak yang besar kepada alam semesta dan juga kepada generasi yang akan datang.

BIMB Investment Management Berhad (276246-X)
Level 19, Menara Bank Islam,
No. 22 Jalan Perak,
50450 Kuala Lumpur
Malaysia